Chuyên khoa
Chọn chuyên khoa
Chọn bác sĩ

Khám Nội Tổng Quát

BS. CKII. Lại Quang Giao

Khám Sản Phụ

BS. CKI. Nguyễn Thúy Ngân

Khám Tai Mũi Họng

BS. CKI. Trần Thị Minh Nguyệt

Khám Nhi Khoa

Ths. Bs. Nguyễn Quốc Cường

Thời gian khám
Thông tin liên hệ